×
Bitcoin Dominance คืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไร?
  Posted on 4 months ago
222

Bitcoin Dominance คือ การคำนวณสัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization หรือเขียนย่อว่า Market Cap) ของ Bitcoin เปรียบเทียบกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency) ทั้งหมด หรืออาจกล่าวได้ว่า Bitcoin Dominance เป็นการบ่งบอกถึงเงินลงทุนใน Bitcoin ว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนทั้งหมดในตลาด Crypto โดยหลักการการคำนวณ Market Cap ในกรณีนี้คือ การคำนวณจากราคาตลาดของสินทรัพย์นั้น คูณด้วยจำนวนของสินทรัพย์นั้น  

ในตลาด Crypto นอกจาก Bitcoin แล้ว ยังมีเหรียญ Altcoin อื่นๆ ดังนั้น การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด Crypto ด้วย Bitcoin Dominance สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการใช้วิเคราะห์ Market Cap ของตลาดได้ เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินลงทุนและแนวโน้มความสนใจของนักลงทุนในตลาด

หลักการนี้จะคล้ายกับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นว่า ในตลาดหุ้นของประเทศต่างๆ นั้นมีอุตสาหกรรมใดเป็นอุตสาหกรรมหลัก เพื่อที่จะได้ติดตามสภาวะตลาดรวม เพราะถ้าหากมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ก็จะส่งผลต่อทิศทางของตลาดในภาพรวมด้วยเช่นกัน 

ทำไม Bitcoin Dominance จึงสำคัญ?

จากภาพ เป็นข้อมูลสัดส่วน Market Cap ของตลาดคริปโต ระหว่างช่วงวันที่ 1 มกราคม – 1 มิถุนายน 2564 สะท้อนให้เห็นว่า สัดส่วนมูลค่าตลาดของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 40% ซึ่งมีสัดส่วนที่ลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 70% ในขณะที่สัดส่วนของเหรียญอื่น ๆ พบว่า เหรียญที่มี Market Cap เป็นอันดับ 2 อย่าง Ethereum กลับมีแนวโน้มสัดส่วน Market Cap ที่เพิ่มขึ้น จากต้นปีที่ประมาณ 10% เป็น 19% ซึ่งยังคงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองในอนาคตว่า ตลาด Crypto จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศอย่างไร

อาจสรุปได้ว่า จำนวนเงินลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด Crypto อยู่ที่ Bitcoin ดังนั้น หาก Bitcoin มีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลง อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาด Crypto และมุมมองของนักลงทุนได้ 


Blogs เพิ่มเติม