Hard Fork คืออะไร

...

Hard Fork คือการที่บล็อกเชนหนึ่งมีการแยกตัวออกมาเป็นอีกบล็อกเชนหนึ่งอย่างถาวรโดยมีกฏต่าง ๆ ที่ต่างไปจากเดิม โดยผู้เข้าร่วมจะต้องอัพเกรดซอฟต์แวร์ถ้ายังต้องการเข้าร่วมและตรวจสอบการทำธุรกรรม บล็อกเชนของ Bitcoin Cash ไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์แต่ใช้ประวัติการทำธุรกรรมของ Bitcoin ก่อนการ Hard Fork และธุรกรรมใหม่ๆของ Bitcoin Cash จะถูกบันทึกไว้ในอีกบล็อกเชนซึ่งใช้กฎใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

Hard Fork คืออะไร