×
DFSA (The Dubai Funancial Service Authority)
  Posted on 1 year ago
572

หน่วยงานบริการทางการเงินดูไบ The Dubai Funancial Service Authority (DFSA) เป็นหน่วยงานอิสระด้านการบริการทางการเงินที่ดำเนินการจาก difc ซึ่งเป็นเขตปลอดอากรทางการเงินที่สร้างขึ้นในดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการดูแลและการบริการความน่าเชื่อถือของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์การประกันภัยการแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศนอกเหนือจากการควบคุมการให้บริการทางการเงินและบริการเสริมแล้ว DFSA ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและบังคับใช้การต่อต้านการฟอกเงิน(AML) และข้อกำหนดการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน(CTF) ที่บังคับใช้ใน DIFC DFSA ได้มีการรับการมอบอำนาจจากDIFC Registrar of Companies (RoC) เพื่อตรวจสอบกิจการของ บริษัท DIFCและ ตรวจสอบการการเป็นหุ้นส่วน ที่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายของ DIFCCompanies Law รวมถึงในส่วนของการเยียวยา

 

กระบวนการทำงาน

The Dubai Funancial Service Authority (DFSA) เป็นองค์กรณ์ที่ไม่แสวงหากำไรที่คอยกำกับดูแลตลาดการซื้อขาย ล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นตลาดอนุพันธ์ตลาด Forex (Foreign Exchange) ทำหน้าที่ให้การรับรองกำกับควบคุมดูแลและปกป้องนักลงทุน ในตลาดเหล่านี้

 

undefined

 

การดำเนินการและการบังคับใช้ระเบียบ

1.หน้าที่ของ Forex โบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจาก DFSA ต้องทำการส่ง ยอดเงินของบริษัทให้ DFSA ในทุกสัปดาห์และ ในทุกปีจะมีการ Audit หรือการตรวจสอบรับรองจาก DFSA ทุกปี

2.โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการรับรองจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของบัญชี

3.โบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจาก DFSA จะต้องปฎิบัติตามกฎของ DFSA อย่างเคร่งครัด

4.โบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจาก DFSA จะไม่สามารถนำเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้ามาใช้ในกิจกรรมใดๆของบริษัทและจะต้องทำหน้าที่รับรองคำสั่งซื้อขายหรือ Position ใดๆที่ส่งจาก Broker ไปที่ Interbank ธนาคารกลาง ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น หรือสรุปง่ายๆคือ ทางโบรกต้องแยกบัญชีของบริษัทกับบัญชีของลูกค้าและจะได้รับเพียงค่าคอมมิชชั่นหรือ Spread ในการเป็นตัวกลางส่งคำสั่งไปยังตลาดธนาคารกลางแลกเปลี่ยนเงินตราเท่านั้น

5.โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการรับรองจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของบัญชี

 

undefined

 

โบรกเกอร์ที่อยู่ในการดูแล

-MexGroup

-Saxo

-HotForex

-Amana Capital

-One Financial Markets

-ED&F Man

-Swissquote

-IFX

-ActicTrades

-Sigma


โบรกเกอร์ อื่นๆ