VFSC (The Vanuatu Financial Services Commission)

...

คณะกรรมการบริการทางการเงินของวานูอาตู The Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2536 หลังจากที่รัฐสภาวานูอาตูออกกฎหมายพระราชบัญญัติคณะกรรมการบริการด้านการเงินของวานูอาตูฉบับที่ 35 ในปี 1993 ก่อนหน้านี้ VFSC เป็นนายทะเบียนของกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2514 ภายใต้การปกครองของอังกฤษและหลังจากได้รับเอกราชในเดือนกรกฎาคม 2523 กระทรวงการคลังและการจัดการเศรษฐกิจ VFSC ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น4หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายบริการองค์กรการบังคับใช้กฎหมายและการล้มละลายการกำกับดูแลและการลงทะเบียน

 

undefined

 

กระบวนการทำงาน
The Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) เป็นองค์กรณ์ที่ไม่แสวงหากำไรที่คอยกำกับดูแลตลาดการซื้อขาย ล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นตลาดอนุพันธ์ ตลาด Forex (Foreign Exchange) ทำหน้าที่ให้การรับรองกำกับควบคุมดูเล และปกป้องนักลงทุน ในตลาดเหล่านี้
 
การดำเนินการและการบังคับใช้ระเบียบ
1.หน้าที่ของ Forex โบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจาก VFSC ต้องทำการส่ง ยอดเงินของบริษัทให้ VFSCในทุกสัปดาห์และ ในทุกปีจะมีการ Audit หรือการตรวจสอบรับรองจาก VFSC ทุกปี
2.โบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจาก VFSC จะต้องปฎิบัติตามกฎของ VFSC อย่างเคร่งครัด
3.โบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจาก VFSC จะไม่สามารถนำเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้ามาใช้ในกิจกรรมใดๆของบริษัทและจะต้องทำหน้าที่รับรองคำสั่งซื้อขายหรือ Position ใดๆที่ส่งจาก Broker ไปที่ Interbank ธนาคารกลาง ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น หรือสรุปง่ายๆ คือ ทางโบรกต้องแยกบัญชีของบริษัทกับ บัญชีของลูกค้าและจะได้รับเพียงค่าคอมมิชชั่นหรือ Spread ในการเป็นตัวกลางส่งคำสั่งไปยังตลาด ธนาคารกลางแลกเปลี่ยนเงินตราเท่านั้น
4.โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับการรับรองจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของบัญชี

 

undefined
 
-บัญญัติกฏ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาด
-บังคับใช้กฏและแนวทางการปฏิบัติ
-ให้ข้อมูลความรู้แก่สมาชิก
-คุ้มครองนักลงทุน
-กำกับดูแลตลาด เรื่องกฎความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังเรื่องการซื้อขายธุรกรรม
 
โบรกเกอร์ที่อยู่ในการดูแล
-Hantec
-EightCap
-TMGM
-FXPRIMUS
-JFD
-Trading212
-LegacyFX
-JFD Bank
-Doo Prime
-Binary